Menu:

 2017

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
8th Mar - 12th Mar 2017
Budapest, Hungary

 2015

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
25th Feb - 1st Mar 2015
Krynica, Poland

 2013

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
27th Feb - 3rd Mar 2013
Semmering, Austria

 2011

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
16 - 20 March 2011
Tatranská Lomnica, Slovakia

 2009

mmce

Magnetic Moments
in
Central Europe
11 - 15 February 2009
Otočec, Slovenia

Spolupracujúce organizácie:

FCHPT STU

ÚCHV UPJŠ

PriF UK

CHÚ SAV

FEI TU

ÚM SAV

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Centrum pre štúdium štruktúry, dynamiky a interakcií organických molekúl

Pracovisko UPJŠ je na tieto aplikácie vybavené dvomi špičkovými NMR prístrojmi: 400 a 600 MHz NMR spekrometrami. Bude pôsobiť ako regionálne centrum pre štúdium štruktúry a interakcií organických molekúl. Pre aplikácie v oblasti NMR štúdia metabolizmu a analýzy biomolekúl a potravín je potrebné jeho vybavenie doplniť vhodným cenovo výhodným hmotnostným spektrometrom. Pracovisko bude pôsobiť ako regionálne centrum pre NMR aplikácie v oblasti štúdia metabolizmu a analýzy potravín. Bude zabezpečovať rozvoj výskumu a služieb NMR v regióne východného a čiastočne aj stredného Slovenska najmenej pre 4 univerzity (UPJŠ, Univerzita veterinárskeho lekárstva KE, Prešovská univerzita, TUKE), 5 ústavov SAV (Biofyzikálne laboratórium Ústavu exp. fyziky, Ústav fyziológie hosp. zvierat, Neurobiologický ústav, Parazitologický ústav, Zoologický ústav), štátne ústavy (veterinárny ústav, ústav pre kontrolu liečiv, Ústav pre dohľad nad zdravotníckou starostlivosťou, Ústav experimentálnej veterinárnej medicíny) a iné neštátne a podnikateľské výskumné a výrobné subjekty rozvíjajúce rozmanité oblasti biológie, chémie, genetiky, fyziológie, humánnej a veterinárskej vedicíny, pedológie (napr. VÚPÚ PO), biotechnológií a farmaceutickej produkcie (napr. IMUNA Šarišské Michaľany).

Predchádzajúca stránka: predchádzajúci
Nasledujúca stránka: nasledujúci